Servei de Teràpia Ocupacional

Amb Auxiliar

Està format per persones discapacitades que han finalitzat el corresponent període escolar. El seu grau de disminució és igual o superior al 65%, segons la valoració feta per l’equip de Valoració i Orientació(EVO), de l’institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

És un servei que ofereix resposta a les necessitats d’aquestes persones amb majors dificultats en diferents àmbits.

S’aporten les eines, estratègies i professionals necessaris amb l’objectiu de promoure i potenciar els hàbits bàsics de la vida diària, les habilitats socials i l’adequada comunicació(mitjançant tècniques de comunicació augmentativa i alternativa).

Les activitats van dirigides a mantenir i potenciar les seves capacitats, sempre des d’una vessant creativa i innovadora.